Polityka prywatności - szkolenia

Osoba uczestnicząca w szkoleniu, wpisując dobrowolnie swoje dane osobowe, potwierdza chęć udziału w szkoleniu i wyraża w ten sposób zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celu związanym z realizacją tego szkolenia.

Uczestnik szkolenia ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych przez Administratora danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoją zgodę uczestnik może cofnąć w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres e-mail: abi@atlas.com.pl oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora danych.

Szczegółowe informacje o Administratorze Pani/Pana danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach, znajdują się na ostatniej stronie i stanowią integralną część niniejszego dokumentu. Prosimy o zapoznanie się z nimi w związku ze zgłoszeniem uczestnictwem w szkoleniu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników szkolenia będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych, będącego równocześnie organizatorem szkolenia. 
 2. Administratorem danych osobowych będzie firma Atlas sp. z o.o. (Atlas), z siedzibą w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego 2 (KRS nr 0000264887).
  Uczestnicy mogą się skontaktować z Administratorem danych:
  • listownie: 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2,
  • e-mailowo: atlas@atlas.com.pl, A131/10D: abi@atlas.com.pl;
  • telefonicznie: 42 631 88 00, A131/10D: 42 631 89 40.
 3. Administrator danych przetwarza podane na niniejszej liście dane osobowe Uczestników szkolenia, na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody, aby:
  • móc zrealizować szkolenie, w którym będą promowane towary lub usługi Administratora;
  Podstawa, prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (R000). 
 4. Dodatkowo Administrator danych przetwarza podane na niniejszej liście dane osobowe Uczestników szkolenia, aby:
  • wykonać obowiązek wynikający z przepisów, czyli aby po przeprowadzeniu szkolenia móc zrealizować obowiązek prawny przechowywania dokumentów księgowych (lista obecności jest załączana do dokumentacji w celu potwierdza, że szkolenie się odbyło).
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. 
 5. Dane osobowe uczestników szkolenia Administrator danych będzie przechowywał do czasu zakończenia szkolenia oraz, ze względu na obowiązek przechowywania dokumentów księgowych, przez okres 5 lat.
  Wyjaśnienie: Okres 5 lat liczony jest od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia prawo do uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy RODO. 
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych na niniejszej liście nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym. Uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie szkolenia z Pani/Pana udziałem.